Najem okazjonalny a najem zwykły

Najem okazjonalny i najem zwykły to dwa różne rodzaje umów najmu, które mają odmienne zasady i wymagania. Choć oba umożliwiają wynajem nieruchomości, istnieją pewne istotne różnice, które warto zrozumieć przed podjęciem decyzji. W tym artykule omówimy podstawowe różnice między najmem okazjonalnym a najmem zwykłym, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

Najem okazjonalny

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to forma umowy najmu, która jest zawierana na określony czas, zazwyczaj do 10 lat. Jedną z istotnych cech najmu okazjonalnego jest konieczność złożenia przez najemcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które jest składane na podstawie aktu notarialnego. Ten dokument zawiera również obowiązek wskazania dodatkowego adresu, pod którym najemca może się udać w przypadku problemów po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

Jakie są wymagane dane w umowie najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać kilka istotnych informacji, takich jak:

 1. Dokładne oznaczenie stron umowy – wynajmującego i najemcy.
 2. Okres trwania najmu, który nie może przekraczać 10 lat.
 3. Określenie czynszu najmu, terminu i sposobu jego płatności.
 4. Podpisy stron.

Dodatkowo, umowa najmu okazjonalnego może zawierać również inne klauzule, takie jak:

 • Możliwość przedterminowego wypowiedzenia najmu.
 • Kary umowne za niewykonywanie obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron.
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wynajmowanej nieruchomości.
 • Dodatkowe obowiązki wynajmującego.

Jakie dokumenty są wymagane w umowie najmu okazjonalnego?

Do umowy najmu okazjonalnego muszą być załączone pewne dokumenty, takie jak:

 1. Umowa najmu okazjonalnego.
 2. Załącznik nr 1: Oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu.
 3. Załącznik nr 2: Wskazanie przez Najemcę innego lokalu, do którego może przenieść się w przypadku eksmisji.
 4. Załącznik nr 3: Oświadczenie właściciela wspomnianego w załączniku nr 2 innego lokalu, zawierające pisemną zgodę na zamieszkanie przez Najemcę w tym lokalu.

Czy najem okazjonalny zapewnia zabezpieczenie?

Najem okazjonalny zapewnia pewne zabezpieczenie w przypadku, gdy lokator nie płaci czynszu, łamie postanowienia umowy lub nie chce się wyprowadzić po upływie terminu ważności umowy. Dzięki oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, wynajmujący może skorzystać z usług komornika do przeprowadzenia eksmisji do innego wskazanego lokalu. W ten sposób właściciel może legalnie i szybko odzyskać swoją nieruchomość.

Najem zwykły

Czym jest najem zwykły?

Najem zwykły to tradycyjna forma umowy najmu, która może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku najmu zwykłego, nie ma konieczności składania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co oznacza, że wynajmujący musi skorzystać z tradycyjnych procedur sądowych w przypadku problemów z najemcą.

Jakie dokumenty są wymagane w umowie najmu zwykłego?

Umowa najmu zwykłego powinna zawierać podobne informacje jak umowa najmu okazjonalnego, takie jak dane stron umowy, okres trwania najmu, czynsz i sposób płatności. Jednak, w przypadku najmu zwykłego, nie ma konieczności dołączania załączników czy oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Czy najem zwykły zapewnia zabezpieczenie?

W przypadku najmu zwykłego, zabezpieczenie zależy od indywidualnych umów i postanowień między wynajmującym a najemcą. W przypadku problemów, wynajmujący musi skorzystać z tradycyjnych procedur sądowych, co może być bardziej czasochłonne i kosztowne.